fgAsset 1

Radon afdichting met Botament

fgAsset 1

Waarom is een gebouwafdichting tegen Radon blootstelling zo belangrijk?

Radon is nog steeds een grotendeels onbekend en vooral onderschat risico. Het is een radioactief edelgas dat in de aarde wordt aangetroffen en dat ontstaat wanneer uranium vervalt. Radon ontsnapt uit de grond in de open lucht. Daar kan het zich ook in huis ophopen als het gebouw onvoldoende is afgedicht – en onopgemerkt: aangezien Radon onzichtbaar en reukloos is, kan het door de mens niet worden waargenomen.

Het is bewezen dat dit een gezondheidsprobleem is. Zo werd in een mijnwerkersonderzoek in de jaren tachtig een oorzakelijk verband gevonden tussen radon en longkanker, als gevolg waarvan het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) radon als kankerverwekkend voor de mens heeft geclassificeerd.[1]

Hoe gevaarlijk Radon voor de gezondheid is, blijkt ook uit een onderzoeksproject dat in opdracht van het Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) in de periode van 1996 tot 2000 is uitgevoerd. Volgens deze gegevens zou ongeveer 5% van alle sterfgevallen als gevolg van longkanker in de Duitse bevolking aan Radon kunnen worden toegeschreven, hetgeen overeenkomt met ongeveer 1.900 sterfgevallen per jaar.[2] Daarmee is Radon na roken een van de belangrijkste oorzaken van longkanker.

De BfS voert momenteel een landelijk onderzoek uit om na te gaan hoeveel Radon gemiddeld voorkomt in woningen in Duitsland. Het resultaat moet eind 2020 beschikbaar zijn.[3]

Al deze bevindingen maken één ding duidelijk: professionele Radonafdichting is van bijzonder belang.

Bron: Federaal Bureau voor stralingsbescherming

Hoe komt Radon in huis?

Radon komt vanuit de bodem aan de oppervlakte en kan ook vanuit de bouwgrond in huizen binnendringen. Dit wordt onder meer in de hand gewerkt door scheuren en gaten in de fundering en onvoldoende afdichting van de bouwschil. Hoewel de radonconcentratie buitenshuis relatief laag is – als gevolg van menging met de omgevingslucht – kan Radon zich binnenshuis snel in alarmerende hoeveelheden ophopen.
Het volgende diagram illustreert hoe radon in het huis terecht kan komen:

In een video van de BfS wordt ook duidelijk uitgelegd hoe Radon precies toegang krijgt tot het huis en wat de oorsprong en het effect van het gas zijn.

Bron: Federaal Bureau voor stralingsbescherming

fgAsset 1

Hoe hoog is de Radonconcentratie in Duitsland?

Op basis van representatieve meetgegevens heeft de BfS een overzicht opgesteld van de Radonconcentraties voor heel Duitsland. De hoeveelheid Radon die in de lucht en binnenshuis aanwezig is, varieert regionaal in Duitsland. Terwijl de Radonconcentraties in Noord-Duitsland meestal laag zijn, zijn de waarden hoger in de meeste middelgebergten en in de uitlopers van de Alpen. Uitspraken over afzonderlijke gebouwen of bouwpercelen kunnen echter niet uit de kaarten worden afgeleid.

Radonconcentratie in de bodemlucht

Radonabdichtung Verteilung in Deutschland

Bron: Federaal Bureau voor stralingsbescherming

Radonconcentratie binnenshuis

Radonabdichtung Verteilung in Deutschland

Bron: Federaal Bureau voor stralingsbescherming

fgAsset 1

Zijn er wettelijke vereisten voor Radonafdichting?

De bescherming tegen radon en de gezondheidsrisico’s daarvan is geregeld in de wet op de stralingsbescherming (StrlSchG). De wetgever heeft een referentiewaarde van 300 becquerel (Bq) per kubieke meter vastgesteld voor de activiteitsconcentratie van Radon in de lucht van bezette ruimten – in gebouwen in het algemeen, alsook op werkplekken. Het is belangrijk te benadrukken dat de referentiewaarde slechts dient als een “maatstaf voor het onderzoeken van de geschiktheid van maatregelen” – maar de referentiewaarde is geen grenswaarde.[4] Indien deze referentiewaarde wordt overschreden, moeten maatregelen worden genomen om de radonconcentratie in het gebouw te verlagen.

Het afdichten van Radon-ingangen in het gebied dat in contact staat met de grond leidt vaak tot succes. Maar ook het gasdicht ontwerpen van mangatopeningen, leidingdoorvoeren en huisaansluitingen speelt in dit verband een belangrijke rol.

fgAsset 1

Radonbestendige afdichting met Botament

Botament biedt hoogwaardige producten voor bescherming tegen blootstelling aan Radon . Zowel de 1-component reactieve afdichting RD1 Universal als de 2-component reactieve afdichting RD2 The Green 1 voldoen aan de definitie van Radonbestendige bouwcomponentlagen die wordt aanbevolen door het Federaal Bureau voor Stralingsbescherming. Op die manier beschermen de afdichtingen de bewoners tegen het binnendringen van gevaarlijk Radongas in de kelders van hun gebouwen.

fgAsset 1

Onze professionele reactieve afdichtingen

Botament Gebinde rd-1-home Reaktivabdichtung

BOTAMENT RD1 Universeel

Botament RD2 Gebinde

BOTAMENT RD2 The Green 1

BOTAMENT RD2 De Groene 1

Botament RD2 Gebinde
fgAsset 1

FAQ - Vaak gestelde vragen

Radon (Rn) is een natuurlijk voorkomend, radioactief edelgas dat ontstaat door het verval van uranium. Het is onzichtbaar, reukloos en smaakloos. Het gas verspreidt zich vanuit de bodem in de atmosfeer en kan ook het interieur van huizen binnendringen.

Radon komt overal in ons milieu voor, bijvoorbeeld in de bodem, in gebouwen, in bouwmaterialen en ook in drinkwater. Radonconcentraties variëren in het land. Het BfS stelt kaarten ter beschikking van de regionale verspreiding van Radon in de bodem, binnens- en buitenshuis.

De WHO heeft Radon geclassificeerd als een kankerverwekkende stof. Hoe hoger het Radongehalte in de binnenlucht en hoe langer iemand daarin verblijft, des te groter is het risico op het ontstaan van longkanker.

De wet op de bescherming tegen de schadelijke gevolgen van ioniserende straling, of de wet op de stralingsbescherming (StrlSchG), bevat voorschriften inzake Radon. U kunt de huidige versie hier lezen.

Regelmatige ventilatie in de kelder leidt tot een verhoogde luchtverversing, waardoor het Radon naar de open lucht wordt getransporteerd. Een permanent doeltreffende methode om de blootstelling aan Radon te verminderen is het afdichten van keldermuren en vloeren. Botament biedt hiervoor hoogwaardige productoplossingen die voldoen aan de door de BfS aanbevolen definitie van Radonondoorlatendheid.

Jetzt neu - Unser Planungsleitfaden
für Reaktivabdichtungen!

Tauche ein in die Welt der Reaktivabdichtungen und plane dein Bauprojekt mit Expertise und Innovation.